97-4-5255 مردود
97-3-5256 مردود
97-2-5257 مشروط
97-3-5258 قبول
97-1-5259 مردود
97-4-5260 مردود
97-3-5261 مشروط
97-3-5262 مردود
97-2-5263 مردود
97-4-5264 مردود
97-3-5265 قبول