همایش مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری با رویکرد ارزشهاي حرفه اي و به منظور نشر و توسعه دانش مديريت درراستاي توسعه حرفه پرستاری، بهبود رفتار حرفه اي مديران پرستاري مبتنی بر دانش تخصصی مديريت پرستاري، و ارتقای آگاهی و نگرش مدیران پرستاری در راستاي کاربست مهارتهاي مديريتي برگزار می شود.