- نمازخانه بيمارستان آتيه واقع در طبقه اول
- كافي شاپ
بيمارستان آتيه واقع در سمت چپ درب ورودي اصلي بيمارستان، جنب داروخانه آينده