تقويم آموزشي سال 1396 (كاركنان بيمارستان آتيه)
رديف عنوان آموزش گروه هدف زمان اجرا
1 ارتباط موثر ويژه كاركنان درمان و غير درمان ارديبهشت و خرداد
2 مديريت زمان ويژه كاركنان درمان و غير درمان خرداد وتير
3 كنترل استرس ويژه كاركنان درمان و غير درمان مرداد
4 اتوماسيون اداري مديران – مسئولين و سرپرستاران شهريور
5 HIS بيمارستاني مديران – مسئولين و سرپرستاران مرداد
6 انتقاد پذيري مديران – مسئولين و سرپرستاران ارديبهشت
7 حفاظت در برابر اشعه پرسنل راديولوژي- آندوسكوپي، اتاق عمل دكتر اميري، آنژيوگرافي ارديبهشت
8 اصول و فنون انبار داري كاركنان انبار خرداد
9 اصول ارتباط با مشتري كاركنان صندوق خرداد
10 بهداشت كاركنان مسئول بهداشت خرداد
11 حسابرسي كاركنان حسابداري مرداد
12 حقوق و دستمزد مسئول حقوق و دستمزد مرداد
13 مقررات قانون كار مسئول كارگزيني -مسئول حقوق و دستمزد مرداد
14 اصول بايگاني كاركنان مدارك پزشكي شهريور
15 تست روان سنجي باشگاه انديشه مرداد
16 ارتباط موثر - HISبيمارستاني كاركنان پذيرش مهر
17 نحوه كار دستگاه شوك و بيهوشي كاركنان تجهيزات پزشكي مهر
18 HISبيمارستاني منشي هاي درمان و غير درمان آبان
19 شاخص ها و ارتقاي گزارش هاي آماري مديران، مسئولين و سرپرستاران ارديبهشت
20 برنامه بهبود كيفيت و چگونگي تدوين آن مديران، مسئولين و سرپرستاران ارديبهشت
21 حل تعارض كاركنان آزمايشگاه خرداد
22 بهداشت محيط و ايمني و سلامت شغلي  
 
 
كليه كاركنان طبق نياز رابط آموزش دوره مربوطه
 
 
 
 
در طول سال 1396
23 مديريت بحران و خطر
24 كنترل عفونت
25 اطفاء حريق
26 ايمني بيمار
27 حقوق گيرنده خدمت
28 CPRپايه(ويژه كليه پرسنل به جز پرستاران)
29
 

 
كارگاه ارتباط موثر پزشكان اورژانس و مقيم سه ماه اول سال