برگزاري دوره هاي آموزشي سال 1395
 • كارگاه آموزشي مهارت هاي رفتاري با عنوان مسئوليت پذيري ويژه كليه پرسنل درمان و غير درمان برطبق زمان بندي در طي سال
 • كارگاه آموزشي مهارت هاي رفتاري با عنوان انتقاد پذيري كليه پرسنل درمان و غير درمان برطبق زمان بندي در طي سال
 • كارگاه آموزشي مهارت هاي رفتاري با عنوان ارتباط موثر كليه پرسنل درمان و غير درمان برطبق زمان بندي در طي سال
 • كارگاه آموزشي مهارت هاي رفتاري با عنوان حل مساله و تصميم گيري ويژه مديران، مسئولين و سرپرستاران برطبق زمان بندي در طي سال
 • كلاس اموزش اتوماسيون اداري برطبق زمان بندي در طي سال
 • كلاس ICDL ويژه مديران- مسئولين و سرپرستاران
 • كلاس آموزشي HIS  براي همه پست هاي شغلي برطبق زمان بندي در طي سال
 • كلاس اموزشي ويژه كاركنان انتظامات (حفاظت فيزيكي و ارتباط موثر در شغل نگهباني)- شهريور 95
 • كلاس اموزشي توانمند سازي منشي ها (ويژه منشي درمان و غيردرمان) مهر 95
 • آَشنائي به اصول كلي بهداشت محيط و روش استفاده از مواد ضد عفوني ويژه خدمات
 • كلاس آموزشي اصول كنترل و كاليبراسيون ويژه واحد آزمايشگاه(گروه 1) آذر 95
 • كلاس آموزشي قانون كار و تامين اجتماعي ويژه كارشناس حقوق و دستمزدمهر 95
 • كلاس آموزشي اصول كار با دستگاه اكسيژن ساز ويژه كاركنان تاسيسات آبان 95
 • dry Needling(ويژه كاركنان فيزيوتراپي) مرداد 95
 • كلاس تسهيل گري ويژه كاركنان سلامت روان تير 95
 • كلاس آموزشي نيازسنجي و ارزشيابي كاركنان ويژه مسئول آموزش تير 95
 • كلاس آموزشي تدوين و مونتاژ ويژه كاركنان روابط عمومي شهريور 95
 • اصول بايگاني و مدارك پزشكيويژه كاركنان مدارك پزشكي مرداد 95

كلاس هاي آموزشي عمومي اعتبار بخشي
 
رديف عنوان تاريخ ساعت مدرس
1 بهداشت محيط و ايمني و سلامت شغلي 95/5/5
95/1/12
8 الي 10- 12 الي 14
8 الي 10- 12 الي 14
خانم ها:
 فيض پور- كاميابي
2 مديريت بحران و خطر 95/4/29
95/9/14
8 الي 10- 12 الي 14
8 الي 10- 12 الي 14
خانم  رضائي نژاد
 
3 كنترل عفونت 95/5/12
95/10/26
8 الي 10- 12 الي 14
8 الي 10- 12 الي 14
خانم خسروپناه
4 اطفاء حريق 95/6/21
95/8/23
8 الي 10- 12 الي 14
8 الي 10- 12 الي 14
آقاي رضائي
5 ايمني بيمار 95/6/9(درمان)
95/11/10(غيردرمان)
 
8 الي 10- 12 الي 14
8 الي 10- 12 الي 14
خانم ها:
خداپرست- حسني
6 حقوق گيرنده خدمت 95/5/19
95/7/6
95/8/12
8 الي 10
8 الي 10
8 الي 10- 12 الي 14
 
خانم محمد زاده