دلهايمان را به روزهاي سبز و زيباي بهار پيوند مي زنيم و براي يكايك فرزندان خانواده بزرگ آتيه از خداي مهرباني ها، سالي سرشار از شكوفايي، سربلندي و سلامتي آرزو مي كنيم.
عيدي به زيبايي شكوفه هاي گيلاس و به طراوت باران بهاري، تقديم به تمامي همكاراني كه سالي سرشار از مهر را نثار عشق كردند.