95-2-1344 مردود
95-4-1345 مردود
95-4-1346 قبول
95-2-1347 قبول
95-4-1348 مشروط
95-1-1349 قبول
95-1-1350 مردود
95-3-1351 مشروط
95-3-1352 مشروط
95-4-1353 مشروط
95-2-1354 مردود
95-1-1356 مردود
95-2-1357 مشروط