95-2-1296 مردود
95-3-1297 مردود
95-4-1298 قبول
95-1-1299 مردود
95-3-1300 مشروط
95-4-1301 مردود