95-2-1254 مردود
95-4-1255 مردود
95-3-1256 قبول
95-4-1257 مشروط
95-4-1258 مردود