95-1-2097 مردود
95-4-2098 مردود
95-4-2099 قبول
95-3-2100 مردود
95-3-2101 مشروط
95-3-2102 مردود