روند شروع همكاري با آتيه شامل مراحل زير است:

1-تكميل فرم استخدامي كه به پيوست قابل دسترسي است.در صورت تمايل رزومه خود را پيوست كنيد.
2- تحويل فرم به آزمايشگاه و ارسال از طريق ايميل
3- پس از تماس تلفني در ساعت و تاريخ مقرر در بيمارستان حاضر شويد
4- انجام مراحل گزينش شامل 3 مرحله  مصاحبه اوليه در آزمايشگاه و بررسي فني ، شركت در آزمون كتبي  روانشناسي،شركت در مصاحبه بيمارستان است
5-تنظيم قرارداد 1 ماهه و سپس 3 ماه ، شش ماه و يكساله