آزمايشگاه بيمارستان آتيه، بيماران را بصورت آزاد پذيرش مي نمايد و پيرو قرارداد همكاري با مراكزذيل امكان خدمات رساني به افراد تحت پوشش طبق تعرفه پيش بيني شده توسط كارفرما امكانپذير است.
بانك ملت، بانك صادرات، بانك تجارت، بانك سپه، بانك مركزي، بانك كشاورزي، بانك صنعت و معدن، بانك پارسيان، بيمه 15 خرداد، مجلس شوراي اسلامي.