تاريخچه
       
آزمايشگاه تشخيص طبي كلينيكال و آناتوميكال بيمارستان آتيه همزمان با تاسيس  بيمارستان در سال 1378 آغاز به كار كرد.
هيئت مديره آزمايشگاه شامل 7 نفر از پزشكان پاتولو‍يست و سهامدار بيمارستان هستند كه همزمان با شروع كار آزمايشگاه
راه اندازي آزمايشات در بخش هاي مختلف هماتولوژ‍ي، بيوشيمي، هورمون شناسي، ايمونوسرولوژي، پاتولوژي .. را ‍‍‍‍مديريت نموده اند.
2 نفر از پزشكان بعنوان مسولان فني در 2 شيفت كاري  و بصورت چرخشي نظارت بر اجراي صحيح آزمايشات را پايش مي نمايند.
آزمايشگاه طي سالهاي متمادي فعاليت تشخيصي، داراي سوابق درخشان در بازرسي هاي آزمايشگاه مرجع سلامت و اداره امور آزمايشگاه ها در وزارت بهداشت بوده است و در برنامه هاي ارزيابي اعتباربخشي و گريدبندي بيمارستانها توسط وزارت بهداشت با عملكردي شايسته تقدير، درخشيده است.
 شركت در برنامه هاي كنترل كيفي خارجي در داخل و خارج از كشور بطور مستمر ادامه دارد ودريافت لوح تقدير ازكشور فرانسه كه  به منظور Bench Marking دركنار ما قرار دارند باعث افتخار گروه مديريت و كاركنان مي باشد.
در ازمايشگاه بالغ بر70  پرسنل با تجربه در مقاطع مختلف تحصيلي كاردان، كارشناس و كارشناس ارشد مشغول كار هستند و به منظور ارتقا دانش كاركنان و بهبود عملكرد در مجموعه ، برنامه هاي منظم آموزشي شامل مباحث عمومي در بيمارستان و مباحث اختصاصي آزمايشگاه در قالب نرم افزار اجرا مي شود.
مديريت داخلي آزمايشگاه توسط سوپروايزر با  حدود بيست سال سابقه  كه از ابتداي شروع به كار در مجموعه همراه بوده است  هدايت مي شود.
از جمله افتخارات مجموعه ، تشخيص دقيق ، متمايز و اختصاصي موارد آسيب شناسي در حوزه گوارش، پستان، كليه  ..توسط پزشكان پاتولوژيست است كه در كوتاهترين زمان پزشك و بيمار را در مسير صحيح معالجه قرار مي دهند و نتايج بررسي صداي مشتري كه بطور منظم توسط واحد بررسي شكايات بيمارستان  انجام مي شود حاكي از اين مدعاست. 
تعامل نزديك با گروه هاي مختلف باليني در بيمارستان راه اندازي آزمايشات مختلف  و گسترش خدمات را بدنبال دارد و گروه مديريت آزمايشگاه اميدوار است كه با اعتقاد به خط مشي تدوين شده و در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان ارائه بهترين خدمات را در كمترين زمان ، امكانپذير سازد.