* قيمت تقريبي فعاليت هاي درماني
 
رديف فعاليت درماني مدت اقامت قيمت كل (ريال) توضيحات
1 توتال ني يكطرفه 5 روز 320.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
2 توتال هيپ يكطرفه 5 روز 360.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
3 CTS‌يكطرفه 3 روز 100.000.000 با اتاق خصوصي
4 آرتروسكوپي ACL 3 روز 220.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
5 تعويض مفصل شانه 3 روز 230.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
6 مينيسك و ACL 3 روز 230.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
7 لامينوكتومي 4 روز 260.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
8 زايمان سزارين 2 روز 100.000.000 با اتاق خصوصي
9 زايمان طبيعي 2 روز 75.000.000 با اتاق خصوصي
10 هيستركتومي 3 روز 160.000.000 با اتاق خصوصي
11 فيوژن مهره كمر 4 روز 240.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
12 قلب باز 7 روز 650.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
13 كله سيستكتومي 4 روز 200.000.000 با لاپارسكوپ و اتاق خصوصي
14 رينو پلاستي 2 روز 180.000.000 با اتاق خصوصي
15 هموروئيد 2 روز 84.000.000 با اتاق خصوصي
16 كيست پايلونيدال 2 روز 75.000.000 با اتاق خصوصي
17 آنژيوگرافي كرونر 2 روز 100.000.000 يك شب بخش ويژه
18 آنژيوگرافي پريفرال 2 روز 130.000.000 يك شب بخش ويژه
19 پلاستي يك رگ يك استنت 2 روز 160.000.000 يك شب بخش ويژه
20 پلاستي دو رگ دو استنت 2 روز 260.000.000 يك شب بخش ويژه
21 تيروئيدكتومي 2 روز 340.000.000 با اتاق خصوصي
 
 
* هزينه هر شب بخش هاي ويژه و تخت هاي بستري
 
نوع اتاق هزينه بيمار  (به ريال) هزينه همراه اول ( به ريال ) هزينه همراه دوم ( به ريال )
اتاق ديپلمات 21.246.750 - -
سراچه 11.555.250 - 1.200.000
خصوصي ويژه با همراه 10.916.250 - 1.200.000
خصوصي 6.901.200 1.200.000 1.200.000
ايزوله 6.901.200 - -
دو تخته 5.367.600 1.200.000 1.200.000
سه تخته 3.834.000 1.200.000 1.200.000
چهار تخته 3.834.000 1.200.000 1.200.000
عمومي 3.834.000 1.200.000 1.200.000
ICU 13.802.400 - -
P.ICU 6.901.200 - -
NICU 13.802.400 - -
CCU 8.818.200 - -
POST.OR 4.728.600 - -
P.CCU 6.901.200 - -
 
 
توجه: ما به التفاوت هزينه هاي اتاق خصوصي و دو تخته بيمه هاي طرف قرار داد؛ بر اساس نرخ اتاق دو تخته قرار داد شده با بيمه مي باشد.